Oznamy


Propagačné video o katedre


Katedra prevádzky výrobných procesov FVT TUKE realizuje výskum a vývoj, spolu s výučbou v nasledovných oblastiach:

diagnostiky prevádzkových stavov, spoľahlivosti a prevádzky výrobných systémov, modelovania a optimalizácie technologických procesov, monitorovania a vyhodnocovania spôsobilosti výrobných procesov, strojov a meradiel, plánovania a vyhodnocovania experimentov, automobilovej výroby, výrobných strojov a zariadení, hydraulických a pneumatických zariadení.


Katedra garantuje a zabezpečuje študijné programy pre všetky stupne vysokoškolského štúdia.

Na týchto stránkach nájdete podrobnejšie informácie o katedre, jej zamestnancoch, študijných plánoch v zabezpečovaných študijných programoch, výskumných projektoch, organizovaných vedeckých konferenciách a mnoho ďalších informácií.Technická univerzita Košice

Fakulta výrobných technológií v Prešove