Oznamy


Štátne záverečné skúšky 2015/2016

Inžinierske štúdium

Dôležité termíny:

  • odovzdanie záverečných prác a zaevidovanie ZP               28. - 29. apríla 2016 v čase 8.00 - 14.45
  • štátne skúšky s obhajobou diplomovej práce                     16. - 17. mája 2016


Štátna skúška bude pozostávať z nasledujúcich častí:

  • obhajoba záverečnej práce a zodpovedanie otázok z posudkov
  • diskusia/odborná rozprava


Bakalárske štúdium

Dôležité termíny:

  • odovzdanie záverečných prác a zaevidovanie ZP             19. - 20. mája 2016 v čase 8.00 - 14.45 
  • štátne skúšky s obhajobou diplomovej práce                   13. júna 2016


Štátna skúška bude pozostávať z nasledujúcich častí:

  • obhajoba záverečnej práce a zodpovedanie otázok z posudkov
  • skúška vo forme rozpravy v rámci jedného alebo viacerých predmetov

Propagačné video o katedre


Katedra prevádzky výrobných procesov FVT TUKE realizuje výskum a vývoj, spolu s výučbou v nasledovných oblastiach:

diagnostiky prevádzkových stavov, spoľahlivosti a prevádzky výrobných systémov, modelovania a optimalizácie technologických procesov, monitorovania a vyhodnocovania spôsobilosti výrobných procesov, strojov a meradiel, plánovania a vyhodnocovania experimentov, automobilovej výroby, výrobných strojov a zariadení, hydraulických a pneumatických zariadení.


Katedra garantuje a zabezpečuje študijné programy pre všetky stupne vysokoškolského štúdia.

Na týchto stránkach nájdete podrobnejšie informácie o katedre, jej zamestnancoch, študijných plánoch v zabezpečovaných študijných programoch, výskumných projektoch, organizovaných vedeckých konferenciách a mnoho ďalších informácií.Technická univerzita Košice

Fakulta výrobných technológií v Prešove